حضور جانا در رویداد سرمایه‌گذاری ایران خلاق

حضور جانا در رویداد سرمایه‌گذاری ایران خلاق

حضور جانا در رویداد سرمایه‌گذاری ایران خلاق:

حضور جانا در رویداد سرمایه‌گذاری ایران خلاقاینجا زمستان نیست…

رویـداد ایـران خلاق بـا شـعار بهتر از همیشه در اولیـن دوره تعاملـی خـود قصـد داشت تـا بـا معرفـی الگوهـای موفـق و برندهـای تاثیرگـذار در حـوزه صنایـع خلاق و فرهنگی، ورود سـرمایه‌گـذاران جدیـد بـه زیسـت بـوم نـوآوری و خلاقیـت، ایجـاد فرصـت هـم‌افزایـی بـا شـرکت‌هـای بـزرگ و هلدینـگ‌هـای برتـر بـه عنـوان بازارهـای بـزرگ و ایجـاد هـم گرایـی میـان خوشـه‌هـای اصلـی صنایـع خلـاق، در جهـت رشـد و پیشـرفت اقتصـادی و توانمندسـازی کسـب و کارهـای ایـن صنایـع گام بـردارد. بخش سرمایه‏گذاری این رویداد با محوریت جذب سرمایه صنایع فرهنگی در اسفندماه 1402 در دهکده ایرانی برگزار شد.

حضور جانا در این رویداد علاوه بر داوری تیم‏های شرکت‏کننده و ارزیابی آن‏ها متناسب با معیارهای اجتماعی طرح‏ ها، به عنوان یکی از حامیان تیم‏ها در راستای حمایت از برخی تیم‏های مورد نظر در قالب ورود آن‏ها به لیست نهایی برگزیدگان جانا صورت گرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *