اگر نوآوری اجتماعی اثرگذاری میشناسید، به ما هم معرفی کنید 

الگوهای موفق شایسته دیده شدن هستند

 

Send nomination form

اطلاعات نماینده تیم
اطلاعات ذی نفعان محصول / خدمت / کسب و کار / فعالیت اکوسیستمی
نام ذی نفع / نوع مشارکت (سرمایه گذاری ، عملیاتی ، تسهیل گری ، شبکه سازی ) / سهم در فعالیت (درصد)
آدرس تیم یا موسسه
مجوز های اخذ شده توسط محصول / خدمت / کسب و کار / فعالیت اکو سیستمی نامزده شده (حداکثر 5 مجوز)

مجوز ها

Max. file size: 1 GB.
جوایز و افتخارات محصول / خدمت / کسب و کار/ فعالیت اکوسیستمی نامزد شده (حداکثر 5 عدد)

جایزه و افتخارات

Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.